ค่าความสว่าง (lumen) ของโคมไฟถนน LED

ค่าความสว่าง (lumen) ของโคมไฟถนน LED !!

ค่าความสว่าง (ลูเมน) LUMEN

ลูเมน หมายถึงอะไร ลูเมน (LUMEN) เป็นหน่วยวัดความสว่างของแสงที่ออกมาจากหลอดไฟ ค่าลูเมนมากนั้นหมายถึงความสว่างที่มีมากขึ้นเช่นกัน ถ้าค่าลูเมนน้อยนั้นก็คือความสว่างน้อย

Lumen เป็นการวัด flux หรือ ว่ามีพลังงานแสงออกมาจากหลอดไฟหรือแหล่งกำเนิดแสงเท่าไหร่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ( วัดเฉพาะค่าแสงที่มองเห็นได้ด้วยสายตาไม่ใช่พลังงานทั้งหมด )  นอกจากนี้ค่าลูเมนส์ยังสามารถวัดอัตราส่วนระหว่างฟลักซ์การส่องสว่าง (ปริมาณแสง) กับกำลังงานที่ทำให้เกิดฟลักซ์การส่องสว่าง ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพของหลอดไฟ มีหน่วยเป็น lumen / watt หรือที่ใช้อักษรย่อ lm/w

การติดตั้งเสาไฟถนน LED และโคมไฟถนนสาธารณะ

ไฟถนนสาธารณะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับจากรัฐ ในเรื่องอำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และ ภัยโจรกรรมต่างๆ เป็นต้น การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ ควรอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค งบประมาณ การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และ บำรุง เป็นต้น

ความต้องการแสงสว่างสําหรับไฟถนน

ประเภทถนนความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุด (lux)
1. ถนนสายหลัก15
2. ถนนสายรอง10
3. ทางแยก22
4. วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร15

ในบริเวณใดที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม การลักขโมย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพสูง ควรเพิ่ม

ความส่องสว่างให้มากขึ้นด้วย รูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน สามารถ

เลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใช้งานได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ภูมิทัศน์ของพื้นที่นั้นๆ สําหรับการ

กําหนดรูปแบบในการติดตั้ง  สามารถดําเนินการได้ดังนี้

1. ติดตั้งฝั่งเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆในซอย หรือทางเท้า

2. ติดตั้งสองฝั่งถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนกว้างไม่เกิน 6 เมตร

3. ติดตั้งสองฝั่งถนน ตรงข้ามกัน เหมาะสําหรับถนนกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป

4. ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟ้าเป็นสองทางในเสาต้นเดียวกัน เหมาะสําหรับถนน กว้าง 8 เมตร ขึ้นไป และมีเกาะกลางถนน

5. การติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road)  ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการ ติดตั้งตามแนวถนนปกติ

6.  การติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการ ติดตั้งตามแนวถนนปกติ

            ในการกําหนดจุดติดตั้งโคมไฟถนน LED จะต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้ง หน้าอาคารซึ่งกีดขวางทางสัญจร หน้าสถานที่สําคัญ และสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น อนุสาวรีย์ โบสถ์ และ อาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เพราะจะทําลายทัศนียภาพ และความสวยงาม  นอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนน จะเป็นสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชน ของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะ ติดตั้งเสาดวงโคมให้ห่างขอบถนน(ผิวการจราจร) ให้มาก ทั้งนี้ระยะห่างจากขอบถนนถึงจุดติดตั้งเสาดวง โคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตามการกําหนดระยะห่างจาก ขอบถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟจะต้องให้สอดคล้องกับการกําหนดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสาย นั้นด้วย

ระยะห่างของจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเป็น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดตั้งดวงโคมที่เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ตามแนวถนนนั้น ระยะห่างระหว่างเสาของการไฟฟ้าฯ จะกําหนดไว้ประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาด ของสายไฟฟ้าที่พาดบนเสาไฟฟ้า ดังนั้นการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใช้ระยะห่างระหว่าง เสาดังกล่าว แต่บางแห่งเสาไฟฟ้าปักไว้ในเขตทางที่อยู่ห่างถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดตั้งที่ เสาไฟฟ้าจะไม่สามารถให้แสงสว่างได้ตามต้องการ จําเป็นที่จะต้องใช้โคมไฟพร้อมเสาควงโคมหรือเสา คอนกรีตเพื่อติดตั้งตามไหล่ทางหรือทางเท้า ซึ่งสามารถกําหนดระยะห่างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระดับแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐานความส่องสว่าง

การติดตั้งเสาไฟถนน LED และโคมไฟถนนสาธารณะ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกร ในการควบคุมดูแลการก่อสร้าง และ การเลือกใช้โคมไฟถนนสาธารณะ ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานแต่ละพื้นที่ ซึ่งใช้แสงแตกต่างกันไป INFINITE LED  ยินดีให้บริการคำปรึกษาในการเลือกใช้ เสาไฟถนน โคมไฟถนน led ทุกประเภทให้ตรงกับความต้องของลูกค้ามากที่สุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงสว่าง กว่า 10 ปี

นอกจากนี้ก่อนการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED ทุกครั้งเราควรคำนึงถึง  Wattage หรือ watt  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียจากการใช้หลอด มักจะสัมพันธ์กับความสว่างของแสง ยิ่งวัตต์มาก แสงที่ได้ก็จะมาก แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะบางทีวัตต์น้อยก็ให้ความสว่างได้มากเช่นกัน ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อทุกครั้งเราควรเทียบกับหลอดประเภทอื่นที่มีวัตต์เท่ากัน เท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อโคมไฟถนน LED ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานของเราได้มากที่สุดแล้ว

โคมไฟถนน LED INFINITE |STREETLIGHT LED รุ่น PREMIUMBRIGHT

 • ได้ความสว่าง “เต็ม” 19500 ลูเมน แท้
 • LED CHIP ระดับโลก (OSRAM / SEOUL SEMI)
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น มอก. LM79 LM80 และยังมีผลทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย
 • วงจรป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) 6000V
 • รับประกันยาวนานถึง 3 ปี 
 • คุ้มค่า ทนทาน มาตรฐานสูง

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ LED INFINITE | SOLAR STREETLIGHT รุ่น URBANBRIGHT 

 • ไฟถนนโซล่าเซลล์ระดับ Professional ใช้ได้จริง สว่างครบทั้งคืน
 • ให้ค่าความสว่างที่มากกว่า (High lumen& Efficiency)
 • LED CHIP ระดับโลก (OSRAM / SEOUL SEMI)
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น มอก. LM79 LM80+TM21 และยังมีผลทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย
 • แบตเตอรี่ (Battery) ระดับ LiFePO4 deep cycle
 • คุ้มค่า ทนทาน มาตรฐานสูง
Video ความรู้ เกี่ยวกับ หลอดไฟled และ โคมไฟไฮเบย์ ,โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)

Scroll to Top