ค่าลักซ์

ความสว่าง(ค่าลักซ์) สำหรับธุรกิจของคุณ เพียงพอหรือยัง ? (ค่ามาตรฐานความเข้มแสงสว่างตามกฎหมาย)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐานตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน ความเข้มของแสงสว่าง”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux)

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ที่กําหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ค่าความสว่างแสง, ค่าลักซ์, ค่าlux, ค่ามาตรฐานความเข้มของแสง
ค่ามาตรฐานความเข้มของแสง กฎหมายค่ามาตรฐานความเข้มแสงสว่าง (Lux output) 2561

บริเวณพื้นที่ทั่วไปของอาคารหอพัก

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ                           200

พื้นที่สัญจร                                                          50

ห้องควบคุมและห้องสวิตช์                                  200

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

โรงโม่แป้ง                                                         400

โรงงานน้้าตาล                                                   600

โรงงานขนมปัง                                                  400

โรงงานอาหารกระป๋อง                                       600

โรงงานทำเนื้อสัตว์                                            600

โรงงานน้ำแข็ง                                                  300

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม                                        300

โรงงานรีดนม                                                    600

อุตสาหกรรมสิ่งทอสิ่งถัก

รายละเอียดสถานที่                                         ค่าลักซ์

โรงงานทอผ้าไหมและผ้าใยสังเคราะห์                   800

โรงงานทอผ้าปอกระเจา                                       200

โรงงานทอผ้าฝ้ายและผ้าลินิน                               1200

โรงงานย้อมผ้า                                                    1600

โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า                                          1200

โรงงานผลิตถุงเท้า ชุดชั้นในและเสื้อผ้าไหมพรม   2400

โรงงานผลิตหมวก                                              1200

โรงงานผลิตพรม                                                 600

โรงซักรีด และซักแห้ง                                         600

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง                  400

โรงงานทำกล่องและถุงกระดาษ                          400

โรงพิมพ์หนังสือ                                                600

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ชนิดโรงหล่อ                       600

โรงพิมพ์                                                           600

ห้องเรียงพิมพ์                                                   600

อุตสหกรรมเคมี

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

การผลิตยา                                                        400

โรงงานผลิตสารเคมี                                           200

งานทาสีและพ่นสี                                              800

โรงผลิตสี                                                         800

โรงงานผลิตสบู่                                                 600

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

รายละเอียดสถานที่                                     ค่าลักซ์

โรงงานพลาสติก                                              400

โรงงานผลิตเครื่องหนัง                                     1200

โรงงานผลิตยาง                                               600

โรงงานผลิตรองเท้า                                         1200

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ

รายละเอียดสถานที่                                    ค่าลักซ์

โรงประกอบเครื่องจักร                                    1600

โรงประกอบเครื่องบินและโรงซ่อม                    600

โรงกลึง เจาะ ไสโลหะและโรงปรับเครื่อง          1600

งานเชื่อม                                                       1200

โรงงานผลิตยานยนต์                                      600

โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า                             800

อุตสาหกรรมเหล็ก

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

โรงงานผลิตเหล็ก                                             400

โรงงานผลิตโลหะแผ่น                                      400

โรงงานตีเหล็ก                                                 200

โรงงานผลิตเหล็กก่อสร้าง                                400

อุตสาหกรรมอโลหะ

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

โรงงานผลิตเครื่องปั่นดินเผาและเซรามิก             600

โรงหล่อโดยใช้แม่พิมพ์                                      400

งานทำแก้ว                                                       800

อุตสาหกรรมอื่นๆ

รายละเอียดสถานที่                                      ค่าลักซ์

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า                                         600

อาคารหม้อน้ำ                                                   200

สถานีบริการน้ำมัน                                             400

สถานีดับเพลิง                                                  200

ห้องปฏิบัติการทดลองและห้องทดสอบ               800

สำนักงาน

รายละเอียดสถานที่                                    ค่าลักซ์

ห้องคอมพิวเตอร์                                             600

ห้องธุรการ                                                      600

ห้องพักพนักงาน                                             100

ห้องสุขา                                                        100

ห้องเก็บของ                                                  200

ห้องประชุม                                                    300

โรงอาหาร                                                     300

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://library.rsu.ac.th/greenoffice/law/law4_2.pdf

ความสว่าง(ค่าลักซ์) สำหรับธุรกิจของคุณ เพียงพอหรือยัง ? INFINITE LED หลอดไฟ LED ที่ผลิตมาเพื่อกลุ่มลูกค้าระดับอุตสาหกรรม ด้วยสเปคคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆ แต่ราคาคุ้มค่ากว่ามาก ช่วยตอบโจทย์ด้านการลดต้นทุน แก้ปัญหาของลูกค้าได้จริง ราคาสามารถจับต้องได้เมื่อเปรียบเทียบกับสเปคที่เท่ากันในตลาด

หลอด LED T8 (TUBE) ขั้ว G13 รุ่น ULTRASAVE 16W 2100 ลูเมน (LUMEN)

 • ใช้ไฟเพียง 16W เทียบกับ LED T8 ทั่วไป 18W
 • ได้ความสว่าง “เต็ม” 2100 ลูเมน แท้
 • LED CHIP ระดับโลก (OSRAM / SEOUL SEMI)
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น มอก. LM79 LM80+TM21 และยังมีผลทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย
 • วงจรป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) 2000V
 • รับประกันยาวนานถึง 3 ปี 
 • คุ้มค่า ทนทาน มาตรฐานสูง

หลอดไฟ T8 LED ขั้ว G13 รุ่น SUPERBRIGHT 24W 3600 ลูเมน (LUMEN)

 • ที่สุดของหลอดไฟ T8 สว่างกว่าหลอดทั่วไปกว่า 2 เท่า !!
 • ได้ความสว่าง “เต็ม” 3600 ลูเมน
 • ประสิทธิภาพความสว่าง (Lumen Effiency) สูงถึง 150lm/w
 • LED CHIP ระดับโลก (OSRAM / SEOUL SEMI)
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น มอก. LM79 LM80+TM21 และยังมีผลทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย
 • วงจรป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) 2000V
 • รับประกันยาวนานถึง 3 ปี 
 • คุ้มค่า ทนทาน มาตรฐานสูง

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)

Scroll to Top