ค่าความสว่าง

ส่องสว่างได้มาตรฐานทั่วไทย… เพียงเข้าใจ ค่าความสว่าง กรมทางหลวง

การสัญจรทั่วไทยในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตนั้นนับว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เส้นทางสายหลักส่วนใหญ่ได้รับการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีอีกไม่น้อยที่เฝ้ารอการมาถึงของแสงสว่างบนเส้นทางจราจร หรือแม้แต่ที่มีอยู่แล้วก็ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ…   ปัญหาข้างต้นเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่องค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ความสำคัญกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ตรงตามการมาตรฐานซึ่งกำหนดโดยกรมทางหลวง ซึ่ง กรมทางหลวงได้มีการกำหนด ค่าความสว่าง ไฟถนนตามประเภทถนน โดยมีการกำหนดค่าความสว่าง ต้องไม่น้อยว่า ตามประเภทถนน และความหนาแน่นจารจร ทั้งโคมไฟ High Pressure Sodium, Metal Halide หรือแอลอีดี (LED) ค่าความสว่างถนนก็ต้องได้ค่าความสว่างมาตรฐาน

ค่าความสว่าง ถนนต้องได้ค่าความสว่างมาตรฐาน

ดังนี้

 • ถนนประเภททางหลวงพิเศษ: ค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2) แบ่งตามความหนาแน่นจารจร ดังนี้
  • พื้นที่ในเมือง = 21.5 lux (1.43 cd/m2)
  • พื้นที่ชานเมือง = 15.0 lux (1.00 cd/m2)
  • พื้นที่นอกเมือง = 10.75 lux (0.72 cd/m2)
 • ทางแยก: สำหรับทางแยกต่าง ๆ มีการแบ่งค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2) ตามความหนาแน่นจารจร ดังนี้
  • พื้นที่ในเมือง = 21.5 lux (1.43 cd/m2)
  • พื้นที่ชานเมือง = 21.5 lux (1.43 cd/m2)
  • พื้นที่นอกเมือง = 15.0 lux (1.00 cd/m2)
 • ทางหลวงสายหลัก: ทางหลวงสายหลัก ค่าความเข้มแสงส่องสว่างของโคมไฟถนนตามความหนาแน่นจารจร มีการแบ่งค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2) ดังนี้
  • พื้นที่ในเมือง = 21.5 lux (1.43 cd/m2)
  • พื้นที่ชานเมือง = 13.0 lux (0.87 cd/m2)
  • พื้นที่นอกเมือง = 9.7 lux (0.65 cd/m2)
 • ทางหลวงสายรอง: ค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2)  ของถนนทางหลวงสายรอง สามารถแบ่งได้ ดังนี้
  • พื้นที่ในเมือง = 13.0 lux (0.87 cd/m2)
  • พื้นที่ชานเมือง = 9.7 lux (0.65 cd/m2)
  • พื้นที่นอกเมือง = 6.5 lux (0.43 cd/m2)
 • ถนนท้องถิ่น: สำหรับถนนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2)  ไว้ ดังนี้
  • พื้นที่ในเมือง = 9.7 lux (0.65 cd/m2)
  • พื้นที่ชานเมือง = 6.5 lux (0.43 cd/m2)
  • พื้นที่นอกเมือง = 2.1 lux (0.14 cd/m2)

*1cd/m2 = 15 Lux (ผิวทางลาดยาง)

ค่าความสว่างมาตรฐานของโคมไฟส่องสว่างถนน

ที่มา: ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง, กรมทางหลวง 2554

INFINITE LED #แสงสว่างแห่งความไว้วางใจ

Scroll to Top