ผู้เชียวชาญ หลอดไฟ LED

งานภาครัฐและหน่วยงานราชการ

ลูกค้า หน่วยงานราชการ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จ.กรุงเทพฯ , โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจ.สกลนคร , โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 จ.ขอนแก่น , โรงเรียนห้วยเตยวิทยาจ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงจ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีจ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.กาฬสิน , โรงเรียนวังกระเเสวิทยาคม จ.นครพนม , โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านเกาะ จ.ศรีษะเกษ , โรงเรียนบ้านโนนแย้ จ.ศรีษะเกษ , โรงเรียนบ้านลุงเขว้า จ.นครราชสรมา , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จ.ยโสธร , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จ.กรุงเทพฯ , โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนชุมชนวัดศีลชันธาราม(วิทยาคม) จ.อ่างทอง , เทศบาลตำบลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี , โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด จ.สุรินทร์ , โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา , โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านไม้แดง จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนพระแก้วอาสา จ.เลย , โรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง จ.นครราชีมา , โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จ.สกลนคร , โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว จ.มหาสารคาม , โรงเรียนนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ , โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านตะโละ จ.ยะลา , โรงเรียนมาแฮ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านเบอเส้ง จ.ยะลา , โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านกือแล จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านกอตอตือระ จ.ยะลา , โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านพอแม็ง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปงตา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านยะต๊ะ จ.ยะลา , โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ จ.ยะลา , โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จ.ยะลา , โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ยะลา , โรงเรียน บ้านแบหอ จ.ยะลา , โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ จ.ยะลา , โรงเรียนบือดองพัฒนา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบือยอง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบือมัง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบูเกะคละ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านตะโละชูแม จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งทิวา) จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบันนังบูโย บันนังสาเรง จ.ยะลา , โรงเรียนสามัคคี จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปอเยาะ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านคูวอ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านกูวา จ.ยะลา , โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา , โรงเรียนโกตาบารู จ.ยะลา , โรงเรียนป่าหวัง จ.ยะลา , โรงเรียนกาบังพิทยาคม จ.ยะลา , โรงเรียนจะรังตาดงมิตรภาพที่175 จ.ยะลา , โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ จ.ยะลา , โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านสะโต จ.ยะลา , โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จ.ยะลา , โรงเรียนสะนอพิทยาคม จ.ยะลา , โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตะบิ้ง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านท่าช้าง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านโลทู จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านปากู(มีนาประชาคาร) จ.ปัตตานี , โรงเรียนชุมชนละหารมิตรภาพที่ 113 จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง จ.ปัตตานี , โรงเรียนวัดสารวัน จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ จ.ปัตตานี , โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตือเบาะ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านมะแนดาแล จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านแลแวะ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านปายอ จ.ปัตตานี , โรงเรียนวัดโชติรส จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านจ่ากอง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน จ.ปัตตานี , โรงเรียนจะเฆ่ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านกะรุบี จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านบือแต จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านป่าม่วง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านบาโงยือริง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านโคกนิบง จ.ปัตตานี , โรงเรียนตลาดนัดซาบาเอ จ.ปัตตานี , โรงเรียนจันทร์ประภัสอนุสรณ์ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร จ.ยะลา , โรงเรียนขามสะแกแสง จ.ยะลา , วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จ.ขอนแก่น , โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น , โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา จ.นราธิวาส , โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 จ.ขอนแก่น , โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ จ.ขอนแก่น , โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียห้วยเตยวิทยา จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี , โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านโพนงาม จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านหัวคลอง จ.นราธิวาส , โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนวังกระแสพิทยา จ.นครพนม , โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านวังธาร จ.สุโขทัย , โรงเรียนคำโพนทองราษฎ์รนิยม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม , โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียว จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านเกาะ จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนบ้านโนนแย้ จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนบ้านหนองถ่ม จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนบ้านจิกกะลา จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ , โรงเรียนโนนแท่นพิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนเมืองบัววิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร จ.สุรินทร์ , โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม จ.สุรินทร์ , โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านรางกระต่าย จ.กาญจนบุรี , โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกะสัง จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนดอนแรดวิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านแคนน้อย จ.สุรินทร์ , โรงเรียนสนมศึกษาคาร จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านนานวน จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านธาตุ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านคำขวาง จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านโพนเมือง จ.อุบลราชธานี , อบต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านผือ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.นครราชสีมา , โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร จ.ขอนแก่น , โรงเรียนบ้านลุงเขว้า จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านหนองแหน จ.ยโสธร , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ จ.ยโสธร , สถาบันบณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จ.กทม. , โรงเรียนชุมแสงพิทยา จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยา) จ.อ่างทอง , โรงเรียนหนองกระทุงตากแดด จ.สุรินทร์ , โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด , โรงเรียนสวนกุหลาบ จ.นนทบุรี , เทศบาลปากช่อง จ.นครรราชสีมา , โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จ.เลย , โรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนฝางชนูปุมภ์ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.หนองบัวลำภู , สนง.สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จ.กรุงเทพฯ , โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์ , โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลหว๊านใหญ่ จ.มุกดาหาร , โรงพยาบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร , โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศีรษะเกษ , โรงพยาบาลภูเรือ จ.เลย , โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลเสิงสาง จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลไพรบึง จ.ศีรษะเกษ , โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสร , โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร , โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี , โรงพยาบาลเมืองปาน จ.ลำปาง , โรงพยาบาลเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่ , โรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม , โรงพยาบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง , โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลแม่พริก จ.ลำปาง , โรงพยาบาลภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลโนนไทย จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลลำทับ จ.กระบี่ , โรงพยาบาลพรเจริญ จ.บึงกาฬ , โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี , โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี , โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลเขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี , โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ , โรงพยาบาลคีรีมาศ จ.สุโขทัย , โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลหาดสำราญ จ.ตรัง , โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลพิปูน จ.นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา , โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี , โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี , โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุุรี , โรงพยาบาลแก่่งหางแมว จ.จันทบุรี , โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา , โรงพยาบาลวังเหนือ จ.ลำปาง , โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ จ.เชียงราย , โรงพยาบาลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา , โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง , โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี , โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ,

ผลงานติดตั้งงานภาครัฐและหน่วยงานราชการ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ของแบรนด์ INFINITE LED ทำให้มีลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศมากมาย ทำให้เราทราบความต้องการของโครงการต่างๆ เป็นอย่างดี

HILIGHTED PRODUCTS

เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับทางหน่วยงานพื้นที่ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. เทศบาล หน่วยงาน กรมทางหลวง ฯลฯ

คุณสมบัติเด่น

   • นวัตกรรมใหม่ที่ประหยัดค่าไฟฟ้าตลอดคืน
   • แบตเตอรี่ LiFePO4
   • ติดตั้งง่ายทั้งแทนโคมไฟถนนแบบเก่า หรือติดตั้งใหม่
   • วัสดุตัวโคมทำมาจาก Die-Cast Aluminium
   • ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ มาตรฐาน IP65
   • สามารถกำหนดคุณสมบัติได้ตาม TOR
smartsave led street light
ความเชื่อมั่นในสินค้าจากลูกค้าหลอดไฟ LED
Scroll to Top